Vragen over ons verkoopassortiment of verhuurmogelijkheden?

Bel 088-7710177 of mail naar webshop@rscomm.nl

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van R&S Communications B.V. In deze voorwaarden aangeduid met opdrachtnemer, gevestigd te Rotterdam.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van opdrachtnemer afkomstige aanbiedingen en offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan, en zullen op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.
 2. Haar leveringen voert opdrachtnemer slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Opdrachtnemer stemt niet in met toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden voor zover opdrachtgever daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Afwijkingen van gesloten overeenkomsten en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 5. Opdrachtnemer kan een aanvragen, leveringen en overeenkomsten ontbinden indien deze voortvloeien uit kennelijke typefouten danwel plaatsingsfouten op haar website en/of webshop.
 6. De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, dan heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
 2. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd met die wijzigingen en/of voorbehouden in te stemmen.
 3. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever terstond na het bereiken van overeenstemming omtrent verkoop en levering aan opdrachtgever van haar producten en/of diensten, een opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen. Behoudens omgaand tegenbericht van opdrachtgever, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs van de bereikte overeenstemming c.q. totstandgekomen overeenkomst.
 4. Leveringen en/of diensten, waarvoor geen prijs is overeengekomen, vinden plaats op basis van nacalculatie, waarbij de calculatie van opdrachtnemer bindend is.
 5. In geval van mondeling, per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen komt de overeenkomst pas tot stand wanneer opdrachtnemer binnen 8 dagen na de opdracht c.q. bestelling te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
 6. Telefonisch en per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is opdrachtgever bevoegd tegenbewijs te leveren.
 7. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van opdrachtnemer betrekking hebbende gegevens, zijn voor opdrachtnemer slechts dan bindend indien opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, dwz. indien opdrachtnemer een en ander slechts vrijblijvend aan opdrachtgever doet toekomen, kan opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens opdrachtnemer ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.
 8. Alle bij een offerte of aanbieding of geheel vrijblijvend verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom [auteursrecht] handelt jegens opdrachtnemer onrechtmatig, terzake waarvan opdrachtnemer in rechte zal optreden. Opdrachtnemer zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.
 9. Aan de inhoud van brochures van opdrachtnemer kan geen enkel recht jegens opdrachtnemer worden ontleend. Daarin opgenomen kleurstellingen afmetingen en/of beschrijvingen zijn voor opdrachtnemer niet bindend.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen en verzend- of transportkosten.
 2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief b.t.w. en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de opdrachtgever komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is opdrachtnemer gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de opdrachtgever is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij die prijsaanpassing de 3% te boven gaat en opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 4. Leveranties, oplevering en risico

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor van opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. levering van het verkochte.
 2. De producten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat de producten het bedrijf van opdrachtnemer hebben verlaten. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verzekert nimmer de producten gedurende het transport.
 3. Als plaats van levering geldt de plaats van vestiging van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De door opdrachtnemer opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. uitvoering dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 5. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht opdrachtnemer niet tot enige vergoeding noch geeft het opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van opdrachtnemer ophaalt, of, indien een aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaak in ontvangst te nemen.
 7. Opdrachtnemer is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 8. Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig artikel 5 “betaling”.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling van bestellingen via de webshop dienen vooraf via Ideal te worden voldaan. In gevallen waar andere afspraken zijn gemaakt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gelden onderstaande punten 2 t/m 6 in artikel 5 “Betaling”.
 2. Ook als de opdrachtgever de zaken niet op de overeengekomen datum afneemt zal een factuur worden opgemaakt.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening zal niet zijn toegestaan. Indien opdrachtgever als consument niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is opdrachtnemer pas gehouden tot levering en/of uitvoering na ontvangst van de overeengekomen of gecalculeerde prijs.
 4. Indien betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de koper/opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland, zulks met een minimum van 15% van het openstaande saldo.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Reclame

 1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze opdrachtnemer per aangetekend schrijven bereiken binnen 2 dagen na constatering van het gebrek dan wel binnen 2 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van reclames door opdrachtnemer geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.
 2. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken direct na aflevering op zichtbare gebreken te onderzoeken, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.
 3. Indien de klachten van de opdrachtgever gegrond geacht worden, verplicht opdrachtnemer zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel tot restitutie van de koopprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
 5. De prestatie van opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

 1. Ongeacht het feit of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, aanvaardt opdrachtnemer enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft.
 2. Indien opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor schade waarvoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is dient opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, althans daarin bij te dragen overeenkomstig de Wet.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door opdrachtnemer geleverde zaken, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.
 4. Garanties worden door opdrachtnemer niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

Artikel 8. Afroeporders

 1. Indien sprake is van een afroeporder en daarbij geen termijn is overeengekomen waar binnen de afroep zou moeten plaatsvinden, geldt als afroeptermijn de laatste dag van de leveringstermijn en zal daadwerkelijk uitlevering plaatsvinden binnen uiterlijk 15 werkdagen daarna.
 2. Indien wel een afroeptermijn is overeengekomen en de opdrachtgever binnen die termijn niet heeft afgeroepen, zal opdrachtnemer een schriftelijke sommatie doen uitgaan. In die sommatie zal een additionele afroeptermijn worden gesteld van 8 werkdagen, ingaande op de datum van de betreffende sommatie.
 3. Indien ook binnen die additionele afroeptermijn geen afroep heeft plaatsgevonden heeft opdrachtnemer de keuze tussen het alsdan uitleveren van de order of het voor rekening en risico van opdrachtgever opslaan van de bestelde zaken.

Artikel 9. Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan opdrachtnemer de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
 2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst, hetzij de overeenkomst te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden zonder tot schadevergoeding aan de opdrachtgever verplicht te zijn. Opdrachtgever kan opdrachtnemer schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent.

Artikel 10. Zekerheden

 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiende uit eerdere overeenkomsten tussen partijen.
 2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft opdrachtnemer het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding.
 3. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer reeds nu voor dat geval onherroepelijke volmacht en verschaft hij opdrachtnemer alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zal opdrachtnemer aan opdrachtgever of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

Artikel 11. Annulering

 1. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomstig als beschreven in artikel 2.
 2. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden
 3. de aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze order reeds gemaakte
 4. kosten te vergoeden, vermeerderd met een vergoeding van 30% wegens winstderving zijnde de uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 12. Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage, tenzij opdrachtnemer ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de op grond van de Wet bevoegde rechter.
 3. De daadwerkelijke kosten als gevolg van een juridische procedure worden gedragen door de partij die de opdrachtnemer ten onrechte in rechte betrekt.
Winkelwagen

Offerte aanvraag

Bent u op zoek naar huurportofoons of wilt u een (verkoop) offerte voor één van onze artikelen ontvangen? Vul onderstaand formulier in om een offerte aanvraag te doen. Het is ook mogelijk om ons per telefoon te bereiken, bel 088-7710177 of chat met een van onze medewerkers.